http://www.spgorno.ecom.net.pl/

Realizujemy ciekawe projekty edukacyjne

 

 

Marzymy - Myślimy – Tworzymy

Nowatorska propozycja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie.

"Odyseja Umysłu"

Program edukacyjny mający na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy programu samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki   wysiłkowi grupy. Program Odysei Umysłu realizowany jest w drużynach działających przez odpowiednio wyszkolonych trenerów. Drużyna w naszej szkole składa się z sześciorga  zawodników oraz trenera. Na zadania realizowane przez drużynę składają się tzw. zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe. Nasza drużyna zarejestrowana została w najmłodszej grupie wiekowej- uczniowie klasy piątej.

W tym roku weźmiemy po raz pierwszy udział w eliminacjach rejonowych w Warszawie . Przygotowujemy 8- minutowe przedstawienie do problemu długoterminowego ,,Pomocny Patrol”- piszemy scenariusz, zastanawiamy się nad scenografią i kostiumami oraz ćwiczymy problemy spontaniczne.

 

odyseja odyseja1 odyseja2 odyseja3


Otwarta Twoja Kariera

W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas młodszych realizowali w roku szkolnym 2011/2012  projekt przygotowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach „Otwarta Twoja Kariera. Zawody przyszłości – Zawody w mojej rodzinie”. Ideą tego projektu było uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. Szkolnym koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego Joanna Czernikiewicz.

Poprzez różnorodne działania dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Uczniowie nabywali wiedzę o pracy i jej roli w życiu człowieka. Kształtowali takie cechy jak: pracowitość, systematyczność, dokładność, uczciwość, rzetelność. Poznali relację: pracujący – pracujący, pracujący – przełożony, pracujący – zadanie do wykonania, brali udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli różnych zawodów, konsultantów ŚCDN i wolontariuszy z Fundacji Kronenberga.

Podczas różnorodnych zajęć w szkole lub w domu wykonywali prace pisemne, graficzne i multimedialne związane tematycznie z projektem.

Prace zastały przesłane to ŚCDN w Kielcach, powstanie z nich ZaMeK 2011, czyli III Zawodoznawcza Medioteka Kariery.


kucharz nauka

Wiedza i Umiejętności, to super start do przyszłości

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2010/2011, finansowany z PO KL. Uczniowie  klas IV – VI uczestniczyli  w zajęciach matematycznych i przyrodniczych.  Założeniem projektu było rozwijanie  u dzieci kompetencji kluczowych ,rozwijanie  umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce oraz umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej podczas rozwiązywania problemów naukowych. W ramach projektu uczniowie brali udział w wycieczkach edukacyjnych do Obserwatorium Astronomicznego, Planetarium i ZOO w Chorzowie oraz do Doliny Gadów w Bałtowie i Muzeum Kopalni Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach. Do szkół zakupione zostały tablice interaktywne oraz wiele pomocy dydaktycznych do nauki matematyki i przyrody. Na zajęciach Klubu Młodych Odkrywców uczniowie prowadzili hodowle, wykonywali doświadczenia oraz aktywnie obserwowali otaczającą ich przyrodę. Podobnie jak na zajęciach matematycznych wykorzystywali tablice interaktywne, programy multimedialne oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.


 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w latach 2009/2010, 2010/2011 w klasach pierwszych i drugich. Bazą teoretyczną  projektu była Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera.

I etap  projektu ,temat przewodni, jaki przyświecał różnorodnej dziecięcej działalności w nauce i zabawie brzmiał „Żyjemy zdrowo i bezpiecznie w domu i w szkole”. Podczas cyklu tematycznie powiązanych zabaw, zajęć i zadań dzieci pokazały: jak zdrowo i prawidłowo się odżywiać, aby uniknąć chorób i rozwijać swoją sprawność fizyczną, jak bezpiecznie zachować się na ulicy, w drodze do i ze szkoły, jak uniknąć wypadków i bezpieczne bawić się. Podczas zajęć dzieci spotkały się z policjantem, Zdrowia i panią doktor pediatrą  były w aptece ,w szkole odbyło się spotkanie ze strażakiem OSP Górno i pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II etap projektu cykl zajęć odbywał się pod hasłem „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach, podczas których poznawali kolejne kraje, uczestnicząc w „podróży” różnymi środkami lokomocji. Poznawali kolejne państwa, ich flagi, stolice oraz charakterystyczne dla każdego kraju zwyczaje, tradycje i obyczaje. W czasie zabaw, zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych odbyli niezwykłą podróż, którą z pewnością zapamiętają na całe życie.

III etap temat przewodni brzmiał: „Zawody w mojej miejscowości”. W czasie zajęć, uczniowie poznawali specyfikę pracy w zawodach, które mogli spotkać w swojej rodzinnej miejscowości. Poprzez zabawę i naukę, dowiedzieli się, na czym polega praca np. aptekarza, strażaka, policjanta, listonosza, pielęgniarki, krawcowej czy nauczycielki oraz tego, iż każdy zawód jest bardzo potrzebny i ważny.

dzieci3 dzieci1 dzieci2

Indywidualizacja nauczania uczniów Szkół Podstawowych w klasach I – III w Gminie Górno

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier oraz rozszerzenie umiejętności szczególnie uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III.

Przez okres 3 semestrów od lutego 2011 do czerwca 2012 uczennice i uczniowie u których zdiagnozowano problemy oraz osoby szczególnie uzdolnione biorą  udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

W ramach projektu szkoła poszerzyła swoją bazę dydaktyczną o pomoce ułatwiające i wzbogacające zajęcia .